Rahmi Bozdoğan

Cemal Keskin

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi G.15 Sokak
No:44/1 Ataşehir – İSTANBUL

Mail : info@keskinmetalsanayi.com

Tel : +90 535 711 12 05